Zasilatelství

Zasilatelství

Zasilatelství ve společnosti Madasped s. r. o.

Přeprava zboží je důležitou součástí obchodní strategie společnosti Madasped s. r. o.. Výběr vhodného typu dopravy a přepravního systému významně ovlivňuje schopnost uplatnění zboží na příslušném trhu. Pokud společnost chce pro přepravu zboží zajistit kvalitní a včasný převoz, přichází ke slovu obstaravatel, společnost Madasped s. r. o.,  přepravních služeb, která zprostředkuje nejvhodnější způsob přepravy a případně i další doplňkové služby s přepravou spojené.

Může se jednat zejména o skladování, balení, manipulaci, celní odbavení, pojištění, apod. Zasílatel je často označován za „architekta dopravy“, představuje totiž určitý spojovací článek mezi dodavatelem nebo odběratelem zboží a dopravcem. Naše společnost umí organizovat, řídit a koordinovat celý průběh přepravy a je schopna zajistit dodání zboží v pravý čas na spravné místo.

Mezi základní znaky zasilatelství patří:

 • Je poskytováno specializovanými firmami, které obstarávají přepravu nákladů, případně i úkonů s tím spojených;
 • Podmínky se upravují v zasilatelské smlouvě, ve které se zavazuje zasílatel příkazci, že přepraví za úplatu příslušnou věc z jednoho do druhého místa;
 • Příkazce vystavuje též zasilatelský příkaz, většinou formulář, který obsahuje základní údaje - co má být přepraveno, odkud kam, v jakém termínu atd.
 • Mezinárodními organizacemi přijímajícími základní pravidla pro mezinárodní zasilatelství jsou UNCTAD (Konference OSN pro obnovu a rozvoj), ICC (Mezinárodní obchodní komora), FIATA (Mezinárodní sdružení zasilatelských svazů)
 • Základními dokumenty v zasilatelství jsou spediční potvrzení o převzetí (FIATA FCR), nebo o odeslání (FIATA FCT) nebo dokument multimodální přepravy (FIATA FBL)
 • Řada zasilatelských společností má své vlastní dopravní prostředky a přepravu tedy nejen obstarává, ale i provádí - v takovém případě ručí i jako dopravce.

V praxi dochází i k situacím, kdy se pro přepravu v jednom „obchodním případu“ uzavírá více smluv než jedna (smlouva zasílatelská a smlouva o přepravě věci, nebo více smluv o přepravě věci apod.), nebo vlastní zasilatelská smlouva, která je komplexní.

Zasilatelská smlouva

Zasílatelskou smlouvu definuje § 601 Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. Další ustanovení o zasílatelské smlouvě obsahují § 601 až § 629 a § 261 odst. 3 a § 399 OZ. Zasílatelská smlouva je obchodní smlouva, jejímž předmětem je obstarání záležitosti pro jinou osobu. Jako obchodní smlouva je vždy úplatná. Při obstarání přepravy vystupuje zasílatel vlastním jménem na účet příkazce.

Zasílatelskou smlouvou se zasílatel zavazuje příkazci obstarat mu vlastním jménem a na jeho účet přepravu zásilky z určitého místa do jím určeného místa, případně i obstarat nebo provést úkony s přepravou související, a příkazce se zavazuje zaplatit zasílateli odměnu.

Povinné náležitosti zasilatelské smlouvy:

 • Určení smluvních stran (zasílatel x příkazce, název firmy, adresa, kontaktní osoba, IČO, DIČ, bankovní spojení, telefon, fax apod.)
 • Určení zásilky (druhově a kvantitativně)
 • Určení přepravy (způsob přepravy a doba, v níž se má přeprava uskutečnit)
 • Určení místa odeslání a místa určení zásilky
 • Závazky vyplývající ze základního ustanovení smlouvy. Závazkem vyplývajícím ze základního ustanovení smlouvy je např. závazek zasílatele obstarat přepravu a závazek příkazce zaplatit úplatu.

Mezi další náležitosti smlouvy může patřit výše úplaty, práva a povinnosti smluvních stran, pokyny příkazce aj. dle dohody stran.

Další informace

Kdo je zasilatel?

Hlavními partnery výrobců zboží, poskytujícími jim služby, jsou v současné době zasílatelé. Zasílatelstvím (spedicí) se tradičně rozumí činnost, při které její provozovatel obstarává přepravu věcí vlastním jménem v zájmu příkazce a na příkazcův účet.

Zasilatel zajišťuje:
 • Dopravní a přepravní aktivity včetně organizace nakládky a vykládky
 • Uzavírání dopravních smluv
 • Pronájem dopravních prostředků
 • Optimalizaci dopravní trasy a zpracování způsobů a podmínek dodání zboží
 • Provádí dopravu a přepravu včetně svozu a rozvozu zásilek
 • Uskutečňuje nakládku, překládku a vykládku
 • Uskladňuje zboží ve vlastních nebo cizích skladech, kde se vystavují příslušné skladové dokumenty,
 • Provádí zásobovací nebo distribuční logistické činnosti včetně poskytování poradenské služby pro tuto oblast činnosti.

Zasílatel provádí ještě řadu dalších navazujících služeb. Přebírá manipulaci se zbožím, balení a přebalování zboží, jeho označování, zjišťování množství nebo kvality, čištění, sušení apod. K potřebné manipulaci se zásilkou pronajímá a poskytuje různé manipulační prostředky. Důležitou činností je vystavování dopravních dokladů a průvodních dokumentů. V případě zájmu o pojištění uzavírá nebo zprostředkovává přepravní pojištění včetně vystavení pojistných smluv. V celním řízení zabezpečuje vyřizování celních formalit. Kalkuluje přepravné a přezkoumává správnost vyúčtování přepravy dopravcem. Informuje o dopravních předpisech, tarifech a cenách. Při nesrovnalostech se zabývá reklamacemi škod z přepravy včetně uplatňování nároků na náhrady škody. Zvýšení bezpečnosti doprovodem zásilky doprovází zásilku nebo tento doprovod zajistí. V neposlední řadě platí výdaje a poplatky v souvislosti s přepravou zásilky, provádí inkaso pohledávek, obstarává styk s bankami apod.

Povinnosti zasilatele

Povinnosti smluvních stran, tj. zasílatele a příkazce, vyplývají z Obchodního zákoníku, zákona č. 513/1991 Sb., konkrétně § 601 až § 609.

Zasílatel je povinen obstarat přepravu podle smlouvy s vynaložením odborné péče. Sjednat způsob a podmínky přepravy tak, aby odpovídaly zájmům příkazce. Upozornit příkazce na zjevnou nesprávnost jeho pokynů. Bez pokynů příkazce je zasílatel povinen postupovat tak, aby byly co nejvíce chráněny příkazcovy zájmy. Smlouva se uzavírá na obstarání přepravy, s tím však může být spojen i další závazek zasílatele. Typicky může dojít k přepravě zásilky podle kupní smlouvy, která stanoví, že zboží nebo doklady umožňující nakládání se zásilkou, budou kupujícímu předány jen po zaplacení kupní ceny. Stanoví-li zasílatelská smlouva pojištění zásilky, je zasílatel povinen přepravovanou věc pojistit.

Povinnosti příkazce

Povinností příkazce je poskytnout veškeré pokyny a také součinnost při vykonávání přepravy. Příkazce musí sdělit zasílateli potřebné údaje o obsahu zásilky, povaze zásilky a zvláštních nárocích, které plynou pro zajištění a provedení přepravy. Pokud příkazce potřebné pokyny nedodá nebo dané údaje budou nesprávné či neúplné, odpovídá zasílateli za vzniklou škodu.

Řádné splnění přepravy souvisí se zaplacením úplaty včetně vynaložených nákladů. Kromě úplaty má zasílatel nárok na úhradu nutných a užitečných nákladů, které vynaložil ke splnění svých závazků.

Zánik smlouvy

Smlouva zaniká uskutečněním přepravy či jejím obstaráním. Může být ukončena dodohdou stran či prodejem zásilky, ale také nemožností plnění, uplynutím lhůty či odstoupením od smlouvy.