Všeobecné obchodní podmínky

Rozhovor pro Hospodářské noviny

Všeobecné obchodní podmínky

 1. Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi smluvními stranami, z nichž jednou stranou je společnost Madasped s.r.o., IČO: 283 48 516, sídlem Dukelská třída 247/69, 614 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 62909, jako zasílatel (dále jen Madasped nebozasílatel) a na straně druhé příkazce (dále jen příkazce).

 2. Předmětem těchto VOP je stanovení závazných podmínek, kterými se budou po dobu trvání smluvního vztahu mezi zasílatelem a příkazcem strany řídit při vzájemné obchodní spolupráci.

 3. Tyto VOP jsou vydány v souladu s ust. § 1751 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ).

 1. Předmět smlouvy

 1. Předmětem smlouvy uzavřené mezi zasílatelem a příkazcem je závazek zasílatele obstarat vlastním jménem a na vlastní účet přepravu zásilky z určitého místa do jiného určitého místa, případně i obstarat nebo provést úkony s přepravou související a závazek příkazce zaplatit zasílateli odměnu. Jedná se tedy o smlouvu příkazní ve smyslu ust. § 2471 a násl. OZ.

 2. Zasílatel pro vyloučení pochybností uvádí, že není osobou, která přepravu sama provádí, nepoužije se tak úprava závazků ze smluv o přepravě obsažená v ust. § 2555 a násl. OZ.

 1. Uzavření zasílatelské smlouvy

 1. Za účelem uzavření zasílatelské smlouvy zašle příkazce zasílateli výzvu k podání nabídky, a to písemně nebo prostřednictvím prostředků elektronických komunikací. Výzva k podání nabídky obsahuje alespoň

  1. identifikaci příkazce (včetně e-mailové adresy)

  2. údaje o zásilce a jejím obsahu,

  3. místní určení nakládky a vykládky a

  4. preferované časové určení nakládky a vykládky zásilky.

 2. Zasílatel do 2 pracovních dnů ode dne přijetí výzvy k podání nabídky odešle příkazci nabídku, a to stejným způsobem jako příkazce zasílateli doručil výzvu k podání nabídky dle odst. 3.1. tohoto článku. Nabídka obsahuje alespoň

  1. specifikaci zásilky,

  2. místní určení nakládky a vykládky,

  3. časové určení nakládky a vykládky a

  4. výši odměny zasílatele.

 3. Zasílatelská smlouva je uzavřena doručením akceptace nabídky příkazcem, a to buď písemně nebo prostřednictvím prostředků elektronické komunikace. Doručením akceptace nabývá smlouva platnosti a účinnosti bez dalšího.

 4. Zasílatel není povinen učinit nabídku dle odst. 3.2. tohoto článku, učinila-li výzvu dle odst. 3.1. tohoto článku osoba, která dříve podstatným způsobem porušila smluvní povinnost z jakékoliv smlouvy uzavřené se zasílatelem.

 1. Ukončení zasílatelské smlouvy

 1. Příkazce je oprávněn obstarání přepravy zásilky dle zasílatelské smlouvy zrušit, a to nejpozději 48 hodin před termínem nakládky. Zruší-li příkazce obstarání přepravy v době kratší než 48 hodin před termínem nakládky, vzniká zasílateli právo na zaplacení odměny v plné výši, třebaže k přepravě věci nedošlo.

 2. Strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit za podmínek stanovených právními předpisy.

 1. Průběh přepravy, přeprava zásilky

 1. Zasílatel je povinen sdělit příkazci kontaktní údaje konkrétní osoby (konkrétních osob) provádějící přepravu, tj. řidiče příslušného vozu, a to bez zbytečného odkladu po uzavření zasílatelské smlouvy.

 2. Příkazce je povinen sdělit zasílateli kontaktní údaje konkrétní osoby (konkrétních osob) provádějící nakládku/vykládku zásilky, a to nejpozději 24 hodin před uskutečněním nakládky/vykládky.

 3. Příkazce se zavazuje opatřit zásilku odpovídajícím obalem vhodným pro přepravu daného druhu zásilky.

 4. Příkazce bere na vědomí, že v případě vzniku mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli zasílatele, která zasílateli objektivně znemožňuje splnění jeho povinností založených zasílatelskou smlouvou (dále jen překážka), dochází po dobu trvání překážky ke stavení doby pro vykládku zásilky (dále jen doba), a nedochází tak k prodlení zasílatele. Odpadnutím překážky dochází k pokračování běhu doby.

 1. Práva a povinnost smluvních stran

 1. Příkazce je povinen zejména

  1. BUDE DOPLNĚNO

  2. poskytnout zasílateli součinnost nezbytnou ke splnění smlouvy a poskytovat úplné a pravdivé informace.

 2. Zasílatel je povinen zejména

  1. BUDE DOPLNĚNO

  2. bez zbytečného odkladu po uskutečnění přepravy zásilky zaslat příkazci originál mezinárodního nákladního listu (CMR).

 1. Platební podmínky, CMR list

 1. Zasílatel vyúčtuje příkazci odměnu (navýšenou o DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy) po obstarání přepravy fakturou – daňovým dokladem se splatností 14 dní ode dne jejího vystavení a tuto fakturu v den jejího vystavení zaslat příkazci.

 2. Zasílatel je povinen fakturu – daňový doklad dle odst. 7.1. tohoto článku zaslat příkazci vždy na e-mailovou adresu uvedenou příkazcem. Každá vystavená faktura – daňový doklad bude vždy obsahovat veškeré náležitosti dané obecně závaznými právními předpisy.

 1. Odpovědnost za vady

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 a násl. OZ.

 2. Příkazce je povinen uplatnit práva z vadného plnění bez zbytečného odkladu po zjištění vady. Příkazce je zároveň povinen při oznámení nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady sdělit zasílateli, jaké právo z vad zvolil.

 1. Volba práva a řešení sporů

 1. Právní vztahy, resp. práva a povinnosti plynoucí ze zasílatelské smlouvy (včetně práv a povinností z porušení této smlouvy, ke kterému došlo nebo dojde) se řídí výhradně českým právem a českým právním řádem.

 2. Smluvní strany se budou snažit řešit veškeré své spory dohodou. Pokud nedojde k dohodě, smluvní strany sjednávají pro řešení vzájemných sporů místní příslušnost obecného soudu dle sídla zasílatele.

 1. Povinnost mlčenlivosti

 1. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích druhé smluvní strany vůči třetím osobám s výjimkou případů, kdy si tyto informace vyžádá soud nebo jiný oprávněný orgán veřejné moci.

 2. Pro účely této smlouvy se důvěrnou informací rozumí veškeré informace jakéhokoliv druhu včetně informací obchodních (zejména o těch skutečnostech, které tvoří obchodní tajemství), technických a informací o praktických postupech, jakož i veškeré další informace získané před nebo po podepsání této smlouvy, které smluvní strana získala během jednání s druhou smluvní stranou, a to s výjimkou následujících informací:

  1. informace, které jsou známé nebo se v budoucnu stanou známé se všemi detaily široké veřejnosti prokazatelně jinak než porušením povinností obsažených v této smlouvě,

  2. informace, které strana může zveřejnit, protože je vlastnila dříve, než jí je poskytla druhá strana a je schopna toto tvrzení prokázat,

  3. informace, které strana získala nebo získá od třetí strany, která nebyla vázána touto smlouvou.

 3. V případě, že jakákoliv smluvní strana poruší svou povinnost mlčenlivosti uvedenou v tomto článku VOP, zavazuje se zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení smluvní pokutou zajištěné povinnosti. Tím není dotčen nárok na náhradu škody vzniklé porušením zajištěné povinnosti.

 1. Závěrečná ustanovení

 1. Smluvní strany jsou povinny neprodleně si oznamovat změny týkající se své právní subjektivity, např. sloučení nebo splynutí s jiným subjektem, přechod závazků na právního nástupce nebo třetí osobu, jakož i jiné skutečnosti, které mohou ovlivnit plnění závazků ze smlouvy.

 2. Podle ustanovení § 630 OZ činí promlčecí doba pro uplatnění všech práv vzniklých ze smlouvy 4 roky.

 3. V případě, že se některé ustanovení těchto VOP stane nebo bude shledáno neplatným či neúčinným, nemá taková skutečnost vliv na platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení těchto VOP.

 4. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1. 7. 2022.

Přeprava pro řeckou stavební firmu Aktor –⁠ případová studie | Madasped.cz

 • Potřebujete přepravit nadrozměrný náklad?
 • Potřebujete doručit náklad na místo v přesný čas?

Víme, jak na to, a umíme to skvěle. Pomáháme s tím neustále našim zákazníkům a rádi s tím pomůžeme i vám, ať už přímo s realizací nebo radami při konzultacích. Více informací najdete v článku.