Nebezpečné náklady

Nebezpečné náklady

ZajiPotřebuji přepravit nebezpečný náklad

Popis služby

 • ADR – Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (z Accord Dangereuses Route), ukládá podmínky přepravy nebezpečného nákladu
 • Samozřejmostí a nutnou podmínkou je proškolení řidičů
 • Pokud potřebujete transportovat ADR zásilku, je třeba, aby byla připravena v souladu s předpisy o nakládání s nebezpečným zbožím
 • Zásilka musí být správně zabalena, označena a musí být doprovázena předepsanými doklady

Služba vhodná pro:

 • Přepravu nebezpečných látek, podléhajících klasifikaci ADR
 • V praxi např. přeprava barviv, hygienických přípravků
 • Nebezpečných chemikálií
 • Chemických látek v cisternách sypkých a kapalných

Detailní popis služby

Detaily služby

 • Zajištění poradce ADR
 • Zajištění vhodného dopravního prostředku k přepravě + proškoleného řidiče ADR
 • Kontrola a průběžné podávání informací o zásilce – naložení, kdy náklad dojede, event. průměrná teplota při převozu nákladu
 • NON – STOP dostupnost – jsme Vám k dispozici i po pracovní době.
 • Znalost specifik přepravy ADR

Přednosti

 • Zákazník dostává včas informaci a může odhalit, pokud nějaké zboží chybí, či je ho více
 • Neustálé pozorování nákladu, odhad dojezdu na nakládku/vykládku
 • Možnost přijímat urgentní objednávky, informace od zákazníka i po pracovní době
 • Zákazník dostává pravidelné statistiky. Můžeme sledovat různé veličiny: objemy zboží, destinace, cenu dopravného, četnost doprav
 • Naše zkušenosti a orientace v problému. Tzv. ve správný čas na správném místě, aktuální informace k přepravě – např. prázdninový provoz, kdy nejlépe nakládat, atd.

Užitek pro zákazníka

 • Ovlivňuje informaci pro výrobu
 • Přehled pro zákazníky
 • Důležité informace o přepravě proudí včas, eliminace problémů s přepravou
 • Přesně ví, kdy se jelo, kolik zboží, či výši dopravného
 • Zákazník se nemusí orientovat v problematice, úspora času, úspora nákladů.

ADR

Terminologie přepravy nebezpečného nákladu není jednotná a je třeba dbát zvýšené opatrnosti při rozpoznávání nebezpečného nákladu. Obecně lze říci, že se v praxi můžeme setkat s termíny „nebezpečné věci a látky (např. odpad)“, „nebezpečný náklad“ a „nebezpečné zboží“. Podmínky pro přepravu nebezpečných věcí jsou již ve všech dopravních oborech upraveny mnohostrannými mezinárodními dohodami. Přepravy nebezpečných věcí a látek jsou upraveny zvláštními mezinárodně platnými předpisy, které vznikly na základě doporučení komise expertů OSN. Nebezpečné látky a předměty se zařazují dle míry nebezpečnosti pod písmena a,b,c. Jelikož jsou od 70-tých let podmínky přeprav nebezpečných věcí (zboží) zpřísňovány, přizpůsobujeme tomu přepravy a umíme vyhledat vhodné dopravce, kteří tyto podmínky přesně splňují.

Dohoda ADR
 • platí od r. 1995 v souladu s platností Zákona o silniční dopravě (č. 111/1994 Sb.)
 • jinak "Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí"
 • upravuje vztahy a podmínky, za nichž je možno přepravy realizovat
 • de Dohody ADR: nebezpečné věci jsou takové látky, materiál, předměty, jejichž fyzikálně-chemické vlastnosti mohou v případě dopravní nehody nebo mimořádné události ohrozit život či zdraví lidí, zvířat nebo bezpečnost materiálních statků či životního prostředí. Jedná se o žíravost, výbušnost, jedovatost, podpora hoření, samozápalnost, ale i např. radioaktivita či infekčnost...
Přílohy k Dohodě ADR

Příloha A - rozděluje nebezpečné věci (látky, předměty) do tříd:

 1. Výbušné látky a předměty (výlučné)
 2. Plyny (volné)
 3. Hořlavé kapaliny (volné)
 4. Hořlavé tuhé látky (volné)
 5. Samozápalné látky (volné)
 6. Látky, které při styku s vodou vyvíjejí zápalné plyny (volné)
 7. Látky podporující hoření (volné)
 8. Organické peroxidy (volné)
 9. Jedovaté látky (volné)
 10. Infekční látky (volné)
 11. Radioaktivní látky (výlučné)
 12. Žíravé látky (volné)
 13. Jiné nebezpečné látky a předměty (volné)

Z nebezpečných věcí spadajících do výlučných tříd (tř. 1 + 7) mohou být vzaty do přepravy pouze ty nebezpečné věci, kterou jsou uvedeny v ustanoveních těchto tříd a to pouze za podmínek uvedených v těchto ustanoveních. Ostatní nebezpečné věci spadající do výlučných tříd jsou z přepravy vyloučeny. Některé z nebezpečných věcí spadajících pod název volných tříd jsou vyloučeny z přepravy podle poznámek uvedených v příslušných ustanoveních vztahujících se na jednotlivé třídy. Ostatní nebezpečné věci spadající do volných tříd je možno přepravovat pouze ty, které jsou uvedeny v ustanoveních týkajících se těchto tříd, a to jen za podmínek uvedených v těchto ustanoveních.

Zajistíme, aby každý obal používaný pro přepravu nebezpečných věcí byl řádně označen v souladu s ustanoveními Dohody ADR.

Příloha B - obsahuje ustanovení o konstrukci a vybavení vč. jejich schvalování silničních dopravních prostředků určených k přepravě nebezpečných věcí:

 1. obsahuje provozní požadavky o přepravě (technologii)

Naše vozidla

Návěs s nezávisle kontrolovanou teplotou

Návěs s nezávisle kontrolovanou teplotou

Izolovaný chlazený návěs (−30 až +30 °C). Lze rozdělit na dvě části. Nakládat lze vraty, posuvnými dveřmi či zdvižnými plošinami.

Nákladní délka: 1362 cm
Nákladní šířka: 248 cm
Nákladní výška: 260-280 cm
Přepraví palet: až 34 ks
Nosnost: max 24 t
Objem: 85 cbm

Solo 1

Solo 1
Nákladní délka: 660cm
Nákladní šířka: 245cm
Nákladní výška: 230 cm
Přepraví palet: 16 ks
Nosnost: 11 t
Zvlášní výbava: ADR
Objem: 37 cbm

Solo 2

Solo 2
Nákladní délka: 800 cm
Nákladní šířka: 245 cm
Nákladní výška: 240 cm
Přepraví palet: 20 ks
Nosnost: 7 t
Zvlášní výbava: ADR
Hydraulické čelo: Ano
Objem: 47 cbm

Solo 3

Solo 3
Nákladní délka: 600 cm
Nákladní šířka: 245 cm
Nákladní výška: 240 cm
Přepraví palet: 15 ks
Nosnost: 4 t
Zvlášní výbava: ADR
Hydraulické čelo: Ano
Objem: 45 cbm

Plachtový návěs

Konstruován jako demontovatelná nástavba zakrytá silnou nepromokavou plachtou.

Pick up
Nákladní délka: 1362 cm
Nákladní šířka: 248 cm
Nákladní výška: 260-280 cm
Přepraví palet: až 34 ks
Nosnost: max. 24 t
Zvlášní výbava: ADR
Objem: 85-100 cbm